வியாழன், 29 செப்டம்பர், 2011

BSNL VRS: LIKELY TO TAKE EFFECT ON FIRST APRIL 2012.

BSNL VRS SOME FACTS

TWO DIFFERENT FORMULAE ARE UNDER CIRCULATION IN BSNL CIRCLES AS OF NOW.
1) BSNL MODEL 2) GUJARAT MODEL
BSNL MODEL: FORMULA FOR EXGRATIA:
-----------------------------------------------
a) 60 DAYS SALARY FOR EVERY COMPLETED YEAR OF SERVICE
b) 30 DAYS SALARY FOR THE REMAINING MONTHS OF SERVICE
OF THESE TWO WHICHEVER IS LESS.
NOTE: IN (a) it is year REPEAT year and in (b) it is MONTH repeat MONTH.

GUJARAT MODEL: FORMULA FOR VRS:
---------------------------------------------
35 DAYS SALARY FOR EVERY COMPLETED YEAR OF SERVICE AND
25 DAYS SALARY FOR EVERY YEAR OF SERVICE REMAINING.
THIS AMOUNT IS SUBJECT TO LOWER AND UPPER CEILINGS.
LOWER CEILING: RS 25000
UPPER CEILING: a) SUBJECT TO A MAXIMUM OF 60 MONTHS SALARY
b) SHOULD NOT EXCEED THE SALARY FOR THE
REMAINING PERIOD OF SERVICE.

NO NOTHER PROPOSAL IS PLACED.

புதன், 28 செப்டம்பர், 2011

செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2011

கூடம்குளம்

கூடம்குளம் அனு உலைகள் மிகவும் பாதுகாப்பானவை. மக்களின் அச்சம் அர்த்தமற்றது. எது குறித்த அறிவியல் அறினர்கலின் கருத்துக்கல் அடங்கிய அகல் விரிவானதும் ஆழமானுதுமான கட்டுரை விரைவில் வெளியிடப்படும்

MARXISM AFTER QUANTUM PHYSICS

THE PHILOSOPHICAL PORTION OF MARXISM WHICH IS DIALECTICAL MATERIALISM GOT STAGNATED FOR OVER 100 YEARS. IT IS NOT UPDATED AFTER EMERGENCE OF QUANTAM PHYSICS.
CAUSE AND EFFECTS: IN QUANTUM PHYSICS, THERE ARE MANY EFFECTS WITHOUT A CAUSE. HOW THE DIALECTICAL MATERIALISM IS GOING TO ACCOUNT FOR THIS PHENOMENON. SECONDLY DIALECTICAL MATERIALISM SAYS THAT THE QUANTATIVE CHANGE LEADS TO A QUALITATIVE CHANGE. BUT IN QUANTAM PHYSICS. THE QUANTATIVE CHANGE DOES NOT LEAD TO ANY QUALITATIVE CHANGE.
THEREFORE IT IS TO BE UPDATED