புதன், 14 ஏப்ரல், 2021

 தமிழ்ப் புத்தாண்டு சித்திரையா தையா?

-----------------------------------------------------------------

நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் 

------------------------------------------------------ 

ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்ச் 

சமூகம் மேய்ச்சல் சமூகமாக இருந்தது.

பின்னர் படிப்படியாக வேளாண் சமூகமாக 

பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தது. ஆண்டாளின் 

திருப்பாவை மேய்ச்சல் சமூகத்து 

வாழ்க்கையை, வேளாண்மையைப் 

புதிதாகக் கற்றுக் கொண்டுள்ள ஒரு 

சமூகத்தின் வாழ்க்கையை படம் 

பிடித்துக் காட்டுகிறது.


ஒரு வேளாண்மைச் சமூகத்துக்கு 

வானியல் அறிவு தேவை. சூரியனின் 

இயக்கம் குறித்தும் பூமியின் மீதான 

அதன் விளைவுகள் குறித்தும் தெளிவான 

வானியல் அறிவு தேவை. இந்த வானியல் 

அறிவைப் பெறாமல் வேளாண்மை 

செய்ய இயலாது.


விதைப்பதையும் அறுப்பதையும் பிற வேளாண் 

செயற்பாடுகளையும் எந்தெந்தக் காலத்தில் 

மேற்கொள்ளுவது என்பதைச் சரியாகத் 

தீர்மானிப்பதே அன்றைக்கு குழந்தைப் 

பருவத்தில் இருந்த வேளாண் சமூகங்களின் 

முன்னிருந்த சவாலாக இருந்தது..


சூரியனின் இயக்கத்தைப் பொறுத்து 

ஓராண்டில் நான்கு நாட்கள் முக்கியமானவை. 

பூமி-சூரியன் சார்ந்த, திரும்பத் திரும்ப 

ஏற்படும் வானியல் நிகழ்வுகள்  (recurring events) 

மானுட வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் 

கூடியவை. அவை எப்போதெல்லாம் நிகழும் 

என்பது பற்றிய தெளிவு  ஒரு சமூகத்துக்குத் 

தேவை. 


சூரியனின் இயக்கத்தைப் பொறுத்து 

ஓராண்டில் நான்கு நாட்கள் முக்கியமானவை.


1) சம இரவு நாட்கள் இரண்டு (2 equinoxes)

2) கதிர்த் திருப்ப நாட்கள் இரண்டு (2 solstices).


இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 

தொலைநோக்கி கூட கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டிராத அக்காலத்தில், வானியல் 

நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்வதும் அவை 

எந்தெந்த நாட்களில் ஏற்படும் என்று 

முன்கணிப்பதும் எளிதல்ல. 


முக்கியமான இந்த நான்கு நிகழ்வுகளும் 

எந்தெந்த நாட்களில் வரும் என்று 

முன்கூட்டியே அறிந்திட இன்றுள்ள 

பஞ்சாங்கம் போல ஒரு தயார்நிலை 

அட்டவணை (Ready reckoner) அன்று 

உண்டாக்கப் பட்டிருக்கவில்லை. 


ஓராண்டில் இந்த நான்கு நாட்களும் 

என்றென்று நிகழும் என்று பார்ப்போம்.


மார்ச் 20 சம நாள் (vernal equinox)

ஜூன் 21 கோடைகாலக் கதிர்த்திருப்பம் 

(summer solstice)

செப்டம்பர் 22 சமநாள் (autumnal equinox)  

டிசம்பர் 21 குளிர்காலக் கதிர்த்திருப்பம் 

(winter solstice)

   

இன்றைக்கு இந்த 2021ஆம் ஆண்டில் 

மேற்கூறிய நான்கு நாட்களும் என்றென்று 

வரும் என்று முன்கூட்டியே கணிக்க இயலும்.

ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,

மேற்கூறிய நான்கு நாட்களையும், அவை 

என்று நிகழும் என்று கண்டறிவது எப்படி?


தமிழ்ப்புத்தாண்டு எது? சித்திரையா, தையா? 

இந்தக் கேள்விக்கு விடையளிக்க வேண்டுமெனில் 

மேற்கூறிய நான்கு நாட்கள் அல்லது அவற்றில் 

ஏதேனும் ஒன்று என்று நிகழும் என்று 

ஒரு சமூகம் அறிந்திருக்க வேண்டும். 

   

மார்ச், ஜூன், செப்டம்பர், டிசம்பர் ஆகிய

நான்கு மாதங்களில் மேற்கூறிய நான்கு 

நாட்களும் வருகின்றன. பண்டைய தமிழ்ச் 

சமூகம் மேற்கூறிய நான்கு நாட்களில் 

புத்தாண்டுக்கான நாளாக எந்த நாளைத் 

தேர்ந்தெடுத்தது?


எந்த நாளை 2000 ஆண்டுக்கு முந்திய 

தமிழ்ச் சமூகத்தால் தேர்ந்தெடுக்க 

முடிந்தது? இந்தக் கேள்விக்கு விடை 

தெரிந்தால், தமிழனின் புத்தாண்டு எது 

என்ற கேள்விக்கு விடையளிக்க இயலும்.

தையா, சித்திரையா என்ற கேள்விக்கு 

விடையளிக்க இயலும்.  


ஞாயிறு, 11 ஏப்ரல், 2021

 APPAR

முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள்
மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள்
பின்னை அவனுடைய ஆரூர் கேட்டாள்
பெயர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சி ஆனாள்
அன்னையையும் அத்தனையும் அன்றே நீத்தாள்
அகன்றாள் அகலிடத்தார் ஆசாரத்தை
தன்னை மறந்தாள் தன் நாமம் கெட்டாள்
தலைப்பட்டாள் நங்கை தலைவன் தாளே
--------------------------------------------------


வெள்ளி, 9 ஏப்ரல், 2021

 கணக்கின் விடை:

-------------------------------------------------
முக்கோணம் BCD யைக் கருதுக.
இதன் கோணங்கள் BDC =30 டிகிரி,
DBC = 60 டிகிரி, BCD = 90 டிகிரி ஆகும்.
அதாவது, கோணங்களின் விகிதம் = 1:2:3
அப்படியானால் அவற்றுக்கு எதிரான பக்கங்களின்
விகிதம் 1: sqrt 3: 2 (sqrt என்பது square root)
**
BC = 4 (given)
எனவே, BC : DC: DB = 1: sqrt 3: 2
எனவே, DC = 4 X sqrt 3 and DB = 4 X 2 =8
**
முக்கோணம் AEDஐக் கருதுக.
இதன் கோணங்கள் 1:2:3 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன.
கோணம் EDA: கோணம் EAD: கோணம் DEA = 30:60:90
அதாவது 1:2:3
எனவே பக்கங்களின் விகிதம் 1: sqrt 3 : 2
EA: ED: AD = 4/sqrt 3 : 3: 8/sqrt 3
which implies AD = 8/sqrt 3 ( 8 divided by square root of 3)
**
தற்போது, முக்கோணம் ABDயில்,
கோணம் ADB = கோணம் ABD = 30
எனவே AD =AB= 8/sqrt 3 ( 8 divided by square root of 3)
**
இப்போது முக்கோணம் ABDயின் மூன்று பக்கங்களும்
தெரிந்து விட்டன.
AD = 8/sqrt 3 ( 8 divided by square root of 3)
AB = 8/sqrt 3 ( 8 divided by square root of 3)
BD = 8
ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களும் தெரிந்தால்,
அதைக் கொண்டு அதன் பரப்பைக் கண்டறியும் சூத்திரம்
உள்ளது. இது 9,10 வகுப்பு மாணவர்களுக்குத் தெரியும்.
A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)},
where s is the semiperimeter of the triangle; that is,
s=\frac{a+b+c}{2}.
இந்த சூத்திரத்தின்படி, முக்கோணத்தின் பரப்பு= 16/sqrt 3 வரும்.
algebraic simplification பண்ண முடியாமல் கஷ்டப் படுபவர்கள்
sqrt 3 = 1.732 என்று வைத்துக் கொண்டு பரப்பு காணவும்.
இந்த சூத்திரம் கடினம் என்பவர்கள் இன்னொரு aliterஐத்
தருகிறேன். பார்க்கவும்

வியாழன், 8 ஏப்ரல், 2021

அண்ணாமலை ரெட்டியார் காவடிச் சிந்து!

-----------------------------------------------------------------

(நெல்லை மாவட்டம் கழுகுமலை முருகன் மீது

பாடப் பெற்றது)

--------------------------------------------------------------

சென்னி குளநகர் வாசன், - தமிழ்

தேறும் அண்ணாமலை தாசன் - செப்பும் செகமெச்சிய மதுரக்கவி யதனைப்புய வரையில்புனை தீரன்; அயில் வீரன். வன்ன மயில்முரு கேசன், - குற வள்ளி பதம்பணி நேசன் - உரை வரமேதரு கழுகாசல பதிகோயிலின் வளம்நான்மற வாதே சொல்வன் மாதே! கோபுரத் துத்தங்கத் தூவி, - தேவர் கோபுரத் துக்கப்பால் மேவி, - கண்கள் கூசப்பிர காசத்தொளி மாசற்று விலாசத்தொடு குலவும் புவி பலவும். நூபுரத் துத்தொனி வெடிக்கும் - பத நுண்ணிடை மாதர்கள் நடிக்கும் - அங்கே நுழைவாரிடு முழவோசைகள் திசைமாசுணம் இடியோ என நோக்கும் படி தாக்கும். சந்நிதி யில்துஜஸ் தம்பம், - விண்ணில் தாவி வருகின்ற கும்பம் - எனும் சலராசியை வடிவார்பல் கொடிசூடிய முடிமீதிலே தாங்கும்; உயர்ந் தோங்கும். உன்னத மாகிய இஞ்சி,-பொன்னாட்டு உம்பர் நகருக்கு மிஞ்சி - மிக உயர்வானது பெறலால், அதில் அதிசீதள புயல்சாலவும் உறங்கும்; மின்னிக் கறங்கும். அருணகிரி நாவில் பழக்கம் - தரும் அந்தத் திருப்புகழ் முழக்கம், -பல அடியார்கணம் மொழிபோதினில் அமராவதி இமையோர்செவி அடைக்கும்; அண்டம் உடைக்கும். கருணை முருகனைப் போற்றித்-தங்கக் காவடி தோளின்மேல் ஏற்றிக் - கொழும் கனல்ஏறிய மெழுகாய்வரு பவர் ஏவரும், இகமேகதி காண்பார்; இன்பம் பூண்பார்

புதன், 7 ஏப்ரல், 2021

 காவடிச் சிந்து!

கழுகுமலை முருகன் மீது பாடப்பெற்ற பாடல்!

-------------------------------------------------------------------

வீரை பி இளஞ்சேட்சென்னி

---------------------------------------------- 

அருணகிரிநாதரின் திருப்புகழில் உள்ள 

சந்த அமைப்பால் கவரப்பட்டு அண்ணாமலை 

ரெட்டியார் தமது காவடிச்சிந்தை இயற்றினார்.

முருகன் கோவில்களில் திருப்புகழும் காவடிச் 

சிந்தும் இணையான இலக்கியங்களாகக் 

கருதப்பட்டு பாடப்பெறும்.


சென்னி குளநகர் வாசன் தமிழ் 

தேறும் அண்ணாமலை தாசன்-செப்பும் 

ஜெகம் மெச்சிய மதுரக்கவி

யதனைப் புதுவரையில் புனை தீரன் 

அயல் வீரன்.


இந்தப் பட்டை சந்தத்தோடு பாட வேண்டும்

அல்லது படிக்க வேண்டும்.

அண்ணாமலை ரெட்டியாரின் காவடிச் சிந்தை 

சந்த நயம் ஓசைநயத்துடன்

பாடக் கூடியவர்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே 

நாலைந்து பேர்தான். அந்த நாலைந்து பேரில் 

அடியேன் இடம் பெற்றது பேறு.


திருப்புகழ் சந்தம் எளியது.

ஒரு எளிய உதாரணம் பார்ப்போம்.


:"முட்டுப் பட்டுக் கதிதோறும்

முற்றச் சுற்றிப் பலநாளும்"              

இது திருப்புகழ்.


இதன் சந்தம் வருமாறு:-

தத்தத் தத்தத் தன தான 

தத்தத் தத்தத் தன தான.


ஏதாவது புரிந்ததா? புரிந்து கொள்ள முயலவும்.


காவடிச்சிந்தின் சந்தம் இனியது, நீண்டது.

மேலே கூறிய காவடிச் சிந்தைப் பார்ப்போம்.


"ஜெகம் மெச்சிய மதுரக்கவி

யதனைப் புதுவரையில் புனை தீரன் 

அயல் வீரன்".

  

இதன் சந்த அமைப்பைப் பாருங்கள்.

தனனத்தன  தனனத்தன  

தனனத்தன   தனனத்தன  

தானா தன தானா.


சந்தத்தைப் புரிந்து கொள்ள முடிந்ததா?

ஜெகம் மெச்சிய மதுரக்கவி 

(தனனத்தன  தனனத்தன)


யதனைப் புதுவரையில் புனை 

(தனனத்தன தனனத்தன)


தீரன் அயல் வீரன் ( தானா தன தானா).


சந்த நயத்தோடு ஓசை நயத்தோடு 

வாய்விட்டுப் படியுங்கள். இல்லையேல் 

பயனில்லை.


தூக்கி வைத்த கால்களுக்கு முருகையா 

துத்திப்பூ ஜல்லடமாம் முருகையா

எடுத்து வைத்த கால்களுக்கு முருகையா 

எருக்கம்பூ ஜல்லடமாம் முருகையா!  
அண்ணாமலை ரெட்டியாரின் காவடிச் 

சிந்தை எப்படிப் பாட வேண்டும்? இதோ 

பாடிக் காட்டுகிறார் இடைச்சியூரணி முருகேசன்.

இதன்படி படியுங்கள். 

அன்புக்குரிய டாக்டர் ஷோபனா விக்னேஷ் 

பாடிய காவடிச் சிந்து 

"சென்னி குள நகர் வாசன்".

கேளுங்கள். தமிழை வளருங்கள். 


இலக்கியச் சிற்றுரை கேளுங்கள்!

----------------------------------------------------

நயம் மிகுந்த ஒரு இலக்கியச் சிற்றுரையை 

செய்தித்தமிழ் என்னும் யூடியூப் சானல் 

வெளியிட்டு உள்ளது. 11 நிமிட வீடியோ இது.


ஒரு புறநானூற்றுப் பாடலுக்கான 

விளக்கம் இது. கேளுங்கள்! நீங்கள் 

கேட்டால் பார்த்தால் தமிழுக்கு 

ஏற்றம். இல்லையேல் தமிழுக்குத் தாழ்வு!


சமர்ப்பணம்:

இந்த இலக்கியச் சிற்றுரை என்னுடைய 

தமிழ்த்தாய்க்குச் சமர்ப்பணம்.

--------------------------------------------------------   

 

 


 


செவ்வாய், 6 ஏப்ரல், 2021

 2021 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல்!

துல்லியமான சரியான மார்க்சிய லெனினிய நிலைபாடு!

----------------------------------------------------------------------------------------

நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் 

-----------------------------------------------------------------------------

நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் பங்கெடுத்துத்தான் ஆக 

வேண்டும் என்றோ, பங்கெடுக்கவே கூடாது என்றோ 

மார்க்சியம் போதிக்கவில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டில் 

குறிப்பிட்ட சூழல் நிலவும்போது, பருண்மையான 

நிலைமைகளைப் பருண்மையாகப் பகுப்பாய்வு 

செய்து பங்கேற்பது என்றோ புறக்கணிப்பது என்றோ 

புரட்சிகரக் கட்சி முடிவெடுக்கலாம் என்று மார்க்சியம் 

அனுமதிக்கிறது.

 

 

செவ்வாய், 23 மார்ச், 2021

தர்மர் என்னும் விபச்சார அரைத்தரகன்!

---------------------------------------------------------------

நியூட்டன் அறிவியல் மன்றம் 

------------------------------------------------------------

தன்னுடைய முகத்தை வெளிக்காட்டாமல் மறைத்துக் 

கொண்டு, தன்னைப் பற்றிய எந்த ஒரு தகவலையும் 

வெளியே தெரிவிக்காமல், சகல பாதுகாப்பு 

ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டு, முகநூலில் 

வீராவேசத் தாக்குதல் நிகழ்த்தும் பல கோழைகளை 

வாசகர்கள் அறிவார்கள்.   


இவர்களில் பலபேர் கியூ பிராஞ்சு போலீசின் இன்பார்மர்கள்.

முகநூலில் ஒரு சராசரி நேர்மையான இடதுசாரி 

அபிமானிக்கு இந்த போலீஸ் இன்பார்மர்களை 

அடையாளம் காண இயலாது.


போலீஸ் இன்பார்மராக ஆகிப்போன பலருள் ஒருவன் 

தர்மர் என்பவன். இவனுடைய முகநூல் முகவரி 

Dharmar Dharmarr. மகஇக அமைப்பில் இருந்த இவன்,

அமைப்பு ரகசியங்களை ரெகுலராக கியூ பிராஞ்சு 

போலீசுக்கு சொல்லிக் கொண்டு இருந்ததை 

மகஇக அமைப்பு கண்டு பிடித்து விட்டது. எனவே  

மருதையனால் இந்த தர்மர் என்னும் Dharmar Dharmarr 

அமைப்பை விட்டு நீக்கப் பட்டான்.


அமைப்பை விட்டு நீக்கப் பட்டதால் இவனுடைய வருமானம் 

குறைந்து போனது. அமைப்பு ரகசியங்களை போலீசுக்குச் 

சொல்லுவதால் ரெகுலராக கைநிறையக் காசு பார்த்து வந்த 

இவனை,அமைப்பை விட்டு மருதையன் நீக்கி விட்டதால் 

இவனுடைய வருமானம் குறைந்து போனது.


மருதையனுடைய தேர்தல் பங்கேற்பு நிலைபாடு குறித்த 

எனது கண்டனம் "அத்திம்பேர் மருதையனின் அந்தர் 

பல்டி" என்ற தலைப்பில் எனது முகநூலில் வெளியானது.

மேற்கூறிய தர்மர் (Dharmar Dharmarr) கியூ பிராஞ்சு இன்பார்மர் 

என்பதால் முகநூலில் அவனை பிளாக் செய்து விட்டேன்.


நான் இவனை பிளாக் செய்துள்ளதால் என்னுடைய 

கட்டுரையைப் பார்க்கவோ படிக்கவோ இவனுக்கு 

வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால் இவனுடைய எஜமானர்களான 

கியூ பிராஞ்சு போலீசிடம் இருந்து, என்னுடைய கட்டுரையின் 

பிரதி, ஸ்கிரீன் ஷாட் ஆகியவற்றைப் பெற்று தன்னுடைய 

முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்டு உள்ளான்.


இதிலெல்லாம் நான் எந்தக் குறையும் காணவில்லை. 

ஒரு கியூ பிராஞ்சு ஏஜெண்டு தன்னுடைய வேலையைச் 

செய்கிறான். என்னுடைய கட்டுரையை வெளியிட்டதோடு 

நில்லாமல் இவனுடைய வக்கிர புத்தியால் என் மீது அவதூறு 

கூறியுள்ளான். அவன் எழுதியுள்ளது இதுதான்:

"இளங்கோ பிச்சாண்டி ஒரு அரைச்சங்கி"!


இதைப் படிக்கும் வாசகர்களுக்கு தர்மர் என்னும் 

போலீஸ் இன்பார்மரின் கூற்று சரியா தப்பா என்று

எண்ணம் எழக்கூடும். எனவே "இளங்கோ பிச்சாண்டி 

ஒரு அரைச்சங்கி" என்ற தர்மரின் உண்மைக்குச் 

சமமான உண்மையை இங்கே கூறுகிறேன். அது 

இதுதான்.


"தர்மர் (Dharmar Dharmarr) என்பவன் விபச்சார அரைத்தரகன்"

என்ற உண்மையைக் கூறுகிறேன்.

1) இளங்கோ பிச்சாண்டி ஒரு அரைச்சங்கி 

2) தர்மர் (Dharmar Dharmarr) ஒரு விபச்சார அரைத்தரகன்.

இவ்விரண்டும் சமமான உண்மைகளே. 


தன்னுடைய வீட்டுப் பெண்களை கியூ பிராஞ்சு போலீஸ் 

நாய்களுக்கு கூட்டிக் கொடுப்பவன் தர்மர் என்ற உண்மை 

இன்று வெளியானது.


இப்படி எழுத முதலில் நான் விரும்பவில்லை. என்னுடைய 

வழக்கறிஞர் நண்பர் மூலமாக போலீஸ் கமிஷ்னருக்கு  

புகார் கொடுக்தேன். ஆனால் தர்மர் மீது போலீஸ் எந்த 

நடவடிக்கையும் எடுக்காது என்றும் அவர் போலீஸ் 

இன்பார்மராக  இருப்பதால் இந்தச் சலுகை என்றும் 

காவல்துறை அதிகாரபூர்வமாகத் தெரிவித்து விட்டது.


எனவே தர்மர் போன்ற போலிசின் ஆட்காட்டிகள் 

மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்க 

முடியாது.  போலீஸ் இன்பார்மர் என்பதால் 

இவனுக்குத் திமிர்.


இவன் ஒரு அனாதைப் பயல். ஆள் படை அம்பு சேனை 

என்று இருப்பவன் நான். என்னுடைய மலத்துக்குச் 

சமமாகாத பயல் இவன். இனி இதுபோன்று வக்கிர 

புத்தியால் எதையாவது இவன் எழுதினால், தடம் 

தெரியாமல் அழிந்து போவான்.


இது இவனுக்கு மட்டுமல்ல, இவனைப் போன்ற 

சகல ஈனப் பயல்களுக்கும்தான்.

*****************************************************